Regulamin KORZYSTANIA Z USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU KREMOTEKA.pl

 

 § 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

  1.   Właścicielem sklepu internetowego kremoteka.pl jest Edyta Mucha prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Green Rabbit Edyta Mucha, z siedzibą w Warszawie przy ul Paderewskiego 144f/304, 04-438 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON 366112534, NIP 622-266-60-79, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej który prowadzony jest przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, zwany dalej Sprzedającym.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług realizowanych za pośrednictwem serwisu sprzedażowego znajdującego się na stronie: www.kremoteka.pl, zwanego dalej Sklepem Internetowym.

3. Regulamin określa ponadto zasady prawa i obowiązki administratora Sklepu Internetowego, zwanego dalej Sprzedającym, oraz klientów Sklepu Internetowego, zwanych dalej Klientami, jak również zasady ochrony danych osobowych Klientów.

4. Klienci są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. 5. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Sprzedającego, wskazanej w § 1 ust. 1 Regulaminu. 4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.

5. Umożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klientów, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Klientem, oraz na podstawie Regulaminu.

6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej a także do wzorce formularzy i logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedającego wyrażoną na piśmie.

 7. Dostęp do Sklepu Internetowego jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet i jest określony na zasadach W niniejszym Regulaminie.  Klientów obowiązuje zakaz dostarczania poprzez Sklep Internetowy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

8. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.  

9. W przypadku rezygnacji z zakupu, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Dokładne informacje o zasadach zwrotu towarów opisane są w sekcji ZWROTY I REKLAMACJE

 

   § 2 PODSTAWOWE DEFINICJE 

 

1. Sprzedający – Green Rabbit Edyta Mucha, z siedzibą w Warszawie przy ul. Paderewskiego 144F/304, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON 366112534, NIP 622-266-60-79.  

2.  Klient - każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym.

3. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

4. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedającego na rzecz Klientów w oparciu o Regulamin.

5. Usługi elektroniczne - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klientów w oparciu o Regulamin, tj. usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.  

6. Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedającym. 

7. Towar – produkt przedstawiony na stronie Sklepu Internetowego mogący być przedmiotem Umowy.  

8. Kupujący - Klient dokonujący zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

9. Newsletter - usługa Sprzedajacego polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną i nieprzerwaną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, oraz wysłanie ofert specjalnych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;

 

 

§ 3 RODZAJE I ZAKRES PROWADZONYCH USŁUG  

 

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Sprzedający świadczy usługi polegające na sprzedaży i  kosmetyków i akcesoriów do pielęgnacji twarzy i ciała oraz ekologicznych herbat i suplementów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.

 2. Oferta świadczenia Usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Sprzedającego. Sprzedający uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Klientów, z zachowaniem praw nabytych przez tych Klientów, którzy wnieśli skutecznie opłatę na poczet świadczenia danej Usługi.

 3. Szczegóły na temat oferty sklepu, zasad dostaw, opinie Klientów o produktach, porady oraz inne informacje dostępne są na stronie www.kremoteka.pl. 

 

 § 4 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG  

 

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania poprawnie wypełnionego formularza, które dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany w formularzu.  

3. Sprzedający zaleca Klientowi zachowanie maili potwierdzających zawarcie umowy (złożenie zamówienia) na nośniku papierowym lub informatycznym.  

4. Osoba wysyłająca formularz do Sprzedającego, która nie występuje w imieniu własnym, zobowiązana jest posiadać i na życzenie Sprzedającego przedstawić, stosowne umocowanie do zawarcia umowy w imieniu właściwego Klienta.      

5. Klienci  mogą uzyskać pomoc kontaktując pod numerem telefonu: +48 600 687 006 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@kremoteka.pl.  

 

  § 5 SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ  

 

 1. Klient uprawniony jest do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.kremoteka.pl  24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili ostatecznego zatwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego. Fakt złożenia zamówienia zostanie automatycznie potwierdzony przez system drogą elektroniczną.  

3. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem nie są realizowane. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, w tym w szczególności: adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika, należy dodatkowo wpisać adres odbiorcy.  

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna, z wyłączeniem zamówień, które mieszczą się w zakresie tzw. umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.   

5. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych do zaciągania zobowiązań w tym zakresie. W związku z powyższym, jeżeli osoba nie posiadająca choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych zamawia Produkt za pośrednictwem Serwisu, jej opiekunowie prawni (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie , w tym za zapłatę ceny.  

6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość zwrotną z informacją o szczegółach zamówienia oraz z prośbą o jego potwierdzenie.  

7. Bez potwierdzenia zamówienia  przez Kupującego wysyłka nie jest realizowana.  

8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje: 

a.  w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze - po otrzymaniu przez kremoteka.pl potwierdzenia złożonego zamówienia;

b.  w przypadku zamówienia płatnego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową – w chwili autoryzacji transakcji;

c.  w przypadku zamówienia płatnego przelewem – w chwili zaksięgowania przelewu na koncie kremoteka.pl.

9. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców kremoteka.pl. W  przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia, przedłużenie czasu realizacji).

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

11. Opłaty związane z przesyłką zamówieniowego towaru ponosi Kupujący. Kremoteka.pl zastrzega możliwość wprowadzenia nieodpłatności dostawy w przypadku zamówień przekraczających określoną wartość. Dokładne informacje o kosztach dostawy opisane są na stronie kremoteka.pl w pozycji menu DOSTAWA.

12. Kupujący lub odbiorca zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan przesyłki.

13. W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w obecności kuriera, należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie przedstawić kurierowi wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości. Zastrzeżenia te winny być złożone przez Kupującego lub odbiorcę zamówienia na dokumencie i podpisane przez kuriera. Odmowę odbioru należy zgłosić w naszym Dziale Obsługi Klienta pod numerem +48 600 687 006 lub mailowo na adres bok@kremoteka.pl.

14. W sytuacji, o której mowa w ust. 13 Sprzedający niezwłocznie uzgodni z Kupującym sposób załatwienia sprawy.

15. W wypadku, gdy Kupujący nie odbierze wysłanego produktu, Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.

16. Umożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Klientem, oraz na podstawie Regulaminu.  

 

§ 6 DANE OSOBOWE  

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Edyta Mucha prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Green Rabbit Edyta Mucha z siedzibą w Warszawie przy ul. Paderewskiego 144F/304 NIP 6222666079, REGON 366112534.

2. Przetwarzanie danych podanych przez Klientów odbywa się zgodnie z  RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta lub podczas składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów.

4. Klient składając zamówienie podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

5. Sprzedawca gwarantuje, iż podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane tylko dla celów niezbędnych dla realizacji zamówienia i/lub wysyłki newslettera (o ile Klient wyraził na to zgodę)

6. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

7. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w związku z zamieszczaniem opinii, recenzji Towarów w Sklepie internetowym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, dokonywania w nich zmian, a także żądania ich usunięcia.

9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

§ 7 NEWSLETTER

1. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu zawarcia umowy dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera”. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.

2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta.

 

§ 8 CENY TOWARÓW  

 

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz są cenami brutto (zawierają stosownie naliczony podatek VAT).

2. Kremoteka.pl jest związana ceną towaru obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Późniejsza zmiana cen towarów na stronie www.kremoteka.pl nie wpływa na cenę zamówienia.

3. Aktualne informacje o cenach towarów i promocjach są dostępne na stronie www.kremoteka.pl.    

 

 § 9 SPOSOBY PŁATNOŚCI  

 

1.  Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówione towary w następujący sposób:

 a.  przelewem elektronicznym - zapłata za towar odbywa się za pośrednictwem serwisu IAI PAY, oraz banku Klienta.

b.  kartą kredytową – zapłata za towar odbywa się za pośrednictwem serwisu IAI Pay.

c. zapłata poprzez serwis PayPal - płatność za pośrednictwem serwisu PayPal wymaga posiadania konta PayPal.

d.  przelewem bankowym – zapłata za towar realizowana jest przelewem na konto bankowe Sprzedającego o numerze: PL24 1950 0001 2006 0009 9372 0002 SWIFT: IEEAPLPA prowadzonym przez IDEA BANK. W przypadku tej formy płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowaniu przelewu na koncie sklepu.

e.  za pobraniem – zapłata za towar i przesyłkę odbywa się przy jej odbiorze. 

2.  Sklep doręcza klientowi paragon fiskalny lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT.  

3. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni zostanie automatycznie anulowane co równoznaczne będzie z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W razie anulowania zamówienia Klientowi nie będzie przysługiwać żądanie wydania Towaru objętego anulowanym zamówieniem.

 

§ 10 DOSTAWA  

 

1. Dostawy zamówionych towarów realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W celu realizacji wysyłki za granicę należy skontaktować się z Obsługą Sklepu Internetowego pod numerem +48 600 687 006, lub na adres e-mail biuro@kremoteka.pl. Cena dostawy za granicę ustalana jest indywidualnie.

3. Przesyłki realizowane są przez Pocztę Polską, InPost lub firmę kurierską współpracującą ze Sklepem Internetowym.

4. Szczegółowe informacje o sposobach, czasie oraz koszcie dostawy przedstawione są w pozycji menu DOSTAWA sklepu kremoteka.pl.   

5. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego Towaru, Sprzedawca zwraca otrzymane od Klienta płatności z potrąceniem kosztów zwrotu nieodebranego Towaru.

5. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia

 

§ 11 ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW   

 

1. Produkty, które można kupić w Sklepie Internetowym pochodzą wyłącznie od certyfikowanych dostawców. 

2. Przed rozpoczęciem stosowania danego produktu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją stosowania, składem oraz innymi uwagami producenta znajdującymi się na opakowaniu lub na załączonej do produktu ulotce. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Obsługą Sklepu.

3. W razie wystąpienia reakcji alergicznych lub innych niepożądanych reakcji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem oraz zgłosić powyższy fakt producentowi.  

 

§ 12 REKLAMACJE  

 

1. Każdy Klient ma prawo złożyć reklamację w razie stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności. 

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Jednocześnie z reklamacją należy odesłać towar, którego reklamacja dotyczy.

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres pocztowy Kupującego oraz załączony stosowny dowód zakupu, np. paragon, fakturę, wydruk z terminala płatniczego, wyciąg bankowy itp. 5. W reklamacji Klient winien wskazać wybrany przez siebie sposób doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, tj. czy w razie uwzględnienia reklamacji wnosi o wymianę towaru czy też zwrot pieniędzy. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej Gdyby rozpatrzenie reklamacji nie było możliwe w ciągu 14 dni Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braku odpowiedzi na złożoną reklamację do 14 dni, zostaje ona uznana za pozytywnie rozpatrzoną.

5. O decyzji Sprzedającego Kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

6. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy zgłosić bezzwłocznie. Do reklamacji należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia towaru, a w miarę możliwości także informacje na temat doręczyciela.

7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie. 

8. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z zamówieniem,Sklep Internetowy ponosi koszt odesłania pomylonego produktu. Pieniądze przesyłane są przelewem na wskazane przez Klienta konto.

9. Reklamacje i wszelką korespondencję wymagającą formy pisemnej, w tym oświadczenie o odstąpieniu oraz zwroty towarów, należy kierować na adres: Kremoteka.pl, ul. Paderewskiego 144F/304, 04-438 Warszawa.     

 

§ 13 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki  składając Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  

3. Kupujący, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia produktu w posiadanie poinformować w sposób jednoznaczny (pismo wysłane pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w §11 ust. 8 lub pocztą elektroniczną na adres: bok@kremoteka.pl podając w tytule wiadomości: „Odstąpienie + nr zamówienia) Sprzedającego o zamiarze odstąpienia dołączając dowód dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.  

4. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do produktów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. A także w odniesieniu do produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mającym krótki termin przydatności do użycia  

5. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Produkty nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.  

6. Zwrotu należy kierować na adres: Kremoteka.pl, ul. Paderewskiego 144F/304, 04-438  Warszawa. Na przesyłce powinien być napis "Zwrot".  

7. Odstępujący od umowy odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.  

8. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej, odstępującemu od umowy, należy się zwrot ceny towaru pomniejszony, o koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie odpowiadający najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

9. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.  

10. Sprzedający ma prawo powstrzymać się ze zwrotem ceny do momentu otrzymania zwracanych produktów.  

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące strony www.kremoteka.pl oraz produktów udostępnianych przez kremoteka.pl należy zgłaszać na adres: bok@kremoteka.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176, ze zm.) i przepisy Ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271, ze zm.). 

3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie RODO dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.resibo.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwani

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO

3.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel